Jak je nastavována a co ovlivňuje výši výnosů investičních produktů

Pokud se zajímáte o investice, určitě si všímáte dvou zásadních parametrů, na jejichž základě vyhodnocujete atraktivitu daného investičního produktu...

Pokud se zajímáte o investice, určitě si všímáte dvou zásadních parametrů, na jejichž základě vyhodnocujete atraktivitu daného investičního produktu: výnos investice a míru rizika. Zatímco riziko je velmi obtížné změřit a jakkoliv kvantifikovat, u výnosů či úroků jde o jasně definované číslo vyjádřené procentuální hodnotou.


Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak tato čísla vznikají a co jejich výši ovlivňuje, případně jak se na výši výnosu podílí míra rizika? 

Jde hlavně o tyto proměnné:

Pokud je na daném trhu z hlediska finančních platforem vysoká míra konkurence a investiční prostor je zde vyspělý, pak jsou sazby obecně nižší. Naopak tam, kde jsou banky při půjčování peněz striktnější a konkurence menší, jsou úrokové sazby vyšší. 

Banky mohou snadno ukládat peníze u svých centrálních bank a dostávat za to úrok, což je pro ně velmi komfortní a snadný způsob výdělku. Mnohem pracnější je pak poskytování úvěrů koncovým spotřebitelům, protože zde vznikají náklady spojené se správou, vymáháním a podobně. Za tuto službu si proto berou odměnu ve formě poplatků a úroků.

Forma a míra zajištění se také liší a pokrývá vše od zajištění nemovitých věcí, movitých věcí nebo může zahrnovat záruku ve formě směnky, zastavení pohledávek, podíl ve firmě a podobně. Obecně lze říct, že čím vyšší je záruka eliminující riziko nesplacení peněz, tím je úrok nižší (a tím pádem je nižší i výnos pro případného věřitele/investora). Neplatí to však absolutně. Mohou existovat finanční segmenty nebo typy služeb, které banky nechtějí nebo neumějí obsluhovat, čímž je v daném segmentu malá konkurence. Ten, kdo tuto “díru” na trhu zaplní, si může dovolit půjčovat za vyšší sazby, a tím pádem generovat vyšší výnos. 

Toto ostatně platí i o naší platformě ROIER a o našem financování družstev s vysokou mírou zajištění samotnými nemovitostmi. 

Obecně také platí, že čistý výnos investice je očištěn od publikované sazby, daně, rizikových nákladů, a pokud chcete, i o inflaci. Daně a inflace bývají pro danou zemi stejné. Rizikové náklady se mohou různit podle toho, koho a co platforma financuje, jak schvaluje a jak vymáhá nesplácené úvěry.

Pokud P2P platforma investující do nemovitostí dokáže investorům poskytnout zajištění přímo nemovitostí jako takovou, pak jde z pohledu investora o velmi lákavý produkt. A přesně tímto způsobem funguje i ROIER. V našem případě je navíc úvěrováno maximálně do 70 % hodnoty nemovitosti, což nám dává dostatečný manévrovací prostor, pokud by mělo dojít k odprodeji nemovitosti v době, kdy trh s nemovitostmi klesá.

Pakliže investiční platforma podobnou míru zajištění nenabízí, je třeba počítat s tím, že při vymáhání pohledávek není co zpeněžit, a proto se od výnosů odečítají zmíněné rizikové náklady.

Toto byl výčet hlavních atributů, které determinují sazby (úroky i výnosy) finančních produktů a které jsou navíc ovlivněné trhem, na kterém platforma působí. Konkurenci a veškeré investiční možnosti u nás v ROIERu vítáme. Dělají totiž naši práci zajímavější a nutí nás být stále lepší a atraktivnější v očích investorů.

A ještě jedna rada nakonec: pokud se zajímáte o investice v zahraničí, nezapomeňte na takzvané kurzové riziko, o kterém jsme psali v jednom starším článku.

Všechny články