Časé otázky a odpovědi

Co znamenají písmena u jednotlivých nabídek?

Jde o tzv. rizikové stupně investice, které vyjadřují a opisují míru rizika dané investice. 

A – vysoká kvalita. Investice s rizikovým stupněm A označují financování projektů a firem, které mají velmi dobrou schopnost včas splatit své finanční závazky. Je vysoce nepravděpodobné, že by tato schopnost byla nepříznivě ovlivněna jakýmikoliv předvídatelnými událostmi. Subjekty plní své finanční i nefinanční závazky, nejsou ani v minulosti nebyly evidovány splátky úroků či jistiny po splatnosti. Tento typ investice má nejnižší míru úvěrového rizika.

B – dobrá kvalita. Investice s rizikovým stupněm B označují financování projektů a firem, které mají dobrou schopnost dostát svým finančním závazkům. Tato schopnost není významně ohrožena předvídatelnými událostmi. Subjekty plní své finanční i nefinanční závazky, nejsou evidovány závazky po splatnosti, v minulosti nebyly evidovány splátky úroků či jistiny po splatnosti. Tento typ investice má nízké kreditní riziko.

C – průměrná kvalita. Investice s rizikovým stupněm C označují financování projektů a firem, které mají dostatečnou schopnost dostát svým finančním závazkům. Nepříznivé obchodní, finanční a ekonomické podmínky a změny okolí by pravděpodobně vedly k oslabení schopnosti dostát svým finančním závazkům. U subjektů nejsou evidována podstatná porušení nefinančních závazků, jsou evidovány splátky méně než 30 dnů po splatnosti, přičemž v posledních 12 kalendářních měsících nebyly evidovány závazky nad 90 dnů po splatnosti. Tento typ investice má střední míru úvěrového rizika.

D – dostatečná kvalita. Investice s rizikovým stupněm D označují financování projektů a firem, které jsou mírně ohroženy negativními vlivy v nejbližším časovém období, záleží na obchodních, finančních a ekonomických podmínkách. Existuje možnost, že subjekt nebude schopen dostát svým finančním závazkům, ale zároveň existují obchodní a ekonomické alternativy, které v takovém případě mohou subjektu umožnit své finanční závazky splnit. Subjekt mírně porušuje nefinanční závazky z úvěrové smlouvy nebo je po splatnosti se splátkou existujícího úvěru více než 30 dnů, ale méně než 90 dnů. Tento typ investice má vyšší míru úvěrového rizika.

E – riziko defaultu. Investice s rizikovým stupněm E označují financování projektů a firem s aktuálně ohroženou schopností dostát svým finančním závazkům. Ta je výhradně závislá na příznivých obchodních, finančních a ekonomických podmínkách. Subjekt podstatně porušuje nefinanční závazky z úvěrové smlouvy nebo je po splatnosti se splátkou existujícího úvěru alespoň 90 dnů. Tomuto subjektu nelze poskytnout nový úvěr. Splacení pohledávky takovým subjektem se jeví jako nepravděpodobné nebo možné pouze částečně ve velmi malé hodnotě. Částečná návratnost pohledávky je možná v budoucnosti.