Slovníček pojmů

V tomto článku-nečlánku jsme si pro vás připravili slovníček pojmů, se kterými se můžete na ROIERu setkat.

V tomto článku-nečlánku jsme si pro vás připravili slovníček pojmů, se kterými se můžete na ROIERu setkat. Věříme, že naše služba a nabídka má být srozumitelná, a proto je i tento přehled potřebný. Doufáme, že vám pomůže.

 

INVESTICE – Obecně platí, že investice je část příjmu, která je vložena do kapitálu. Tedy do dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti.

Na ROIERu investice vzniká připsáním financí na účet Bedby, s. r. o. Prostředky musí být odeslány z účtu investora zadaného při registraci, v opačném případě musí být prostředky vráceny a investice nevznikne.

 

INVESTOR – Všeobecně je investorem někdo, kdo vyhledává optimální způsob, jak zhodnotit své (dočasně) volné finanční prostředky. Při rozhodování o volbě investice zvažuje investor míru rizika, likviditu a očekávanou výši výnosu.

Na ROIERu je investorem ten, kdo si vybere z nabídky portfolií nebo individuálních nabídek v sekcích Optimal či Individual, svůj zájem investovat své prostředky potvrdí a následně je i odešle na účet Bedby, s. r. o., provozovatele platformy ROIER. 

 

JISTINA – Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. Z výše jistiny se vypočítávají a vyplácejí úroky, což je odměna za její poskytnutí.

 

LIST VLASTNICTVÍ – Jedná se o veřejnou listinu obsahující soupis nemovitostí, ke kterým k danému datu, v daném okrese, obci a katastrálním území náleží vlastnické právo konkrétnímu vlastníku, vlastníkům či jiným oprávněným.

P. A. – „Per annum“, úrok za 1 rok – standardní formát uvádění úrokových sazeb pro spoření a úvěry. Měsíční renta se tak dá vyjádřit také jako součin jistiny a jedné dvanáctiny úročení označeného zkratkou p. a.

 

PARTICIPANT – Ten, kdo se účastní, podílí, kdo něco sdílí. Na ROIERu je participantem ten, kdo se s ostatními participanty skládá na zafinancování určitého portfolia.

 

PARTICIPACE – Podíl, účast, účastnictví. Na ROIERu je participace podílem, kterým se investor účastní investice do konkrétního úvěru na portfolio.

 

PODÍL – Část úvěru, vyjádřená v procentech, náležející z celku konkrétnímu investorovi. 

 

POHLEDÁVKA – Pohledávka je právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost tento závazek vůči věřiteli vyrovnat. Pokud není pohledávka uhrazena do konce data splatnosti uvedeném na smlouvě, dostává se dlužník do prodlení.

Na ROIERu má v případě investice do portfolia investor pohledávku za Bedby, s. r. o., provozovatelem ROIERu, který je koncovým poskytovatelem úvěru.

 

PORTFOLIO – V ekonomii je portfolio odborný termín a znamená určitou sestavu, např. soubor akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Na ROIERu používáme termín portfolio v užším významu: skladba různých aktiv, tedy v našem případě konkrétní nemovitost nebo více nemovitostí, které jsou úvěrovány (a investorům nabízeny pro investici/participaci) najednou – jako jeden celek.

 

P2P PLATFORMA – P2P je zkratka z anglického peer-to-peer (česky rovný s rovným). Znamená to tedy, že si mezi sebou půjčují sobě rovní uživatelé, tedy lidé půjčují lidem. P2P platformy v českém prostředí jsou vesměs společnosti, které zprostředkovávají a procesně obhospodařují takovéto půjčky od lidí lidem.

 

RENTA – Důchod založený na majetku, zejména na výnosu peněžního kapitálu, popř. půdy. Jedná se o stálý a pravidelný pasivní příjem. Renta na ROIERu je vyplácena měsíčně od měsíce následujícího po uskutečnění investice.

 

SDÍLENÉ INVESTICE – Jsou odvětvím crowdfundingu, v němž investor získává odpovídající podíl na úvěru, do kterého investuje. Je to tedy v podstatě kupování menších podílů (v případě ROIERu) na již existujícím úvěru. 

 

ÚVĚR – Poskytnutí peněžní částky někomu za příslib, že bude splacena později, obvykle s přidáním určité finanční hodnoty, tj. s úroky.

 

ÚVĚROVANÝ – Ten, kdo si půjčuje finance skrze úvěr. Na ROIERu se jedná především o bytová družstva a fyzické osoby.

 

VÝNOS – Představuje peněžní částku, kterou investor získá nebo získal z dané investice za určité období (měsíc, rok).

 

ZASTAVENÁ NEMOVITOST / ZÁSTAVA / ZÁSTAVNÍ PRÁVO – Věc ponechaná jako záruka za úvěr, účelem je zajištění pohledávky. Slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude úvěrovaným včas a řádně splněn. Předmětem zástavně-právního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel.

ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL – Je to osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním právem. Pokud úvěrovaný této osobě nesplní závazek tak, jak bylo sjednáno, může zástavní věřitel zástavu zpeněžit, popřípadě mu může propadnout, pokud tak bylo dohodnuto.

Všechny články