Investujte za 10.1 p.a. na dva roky a vyhrajte víkendový pobyt pro dva v Bratislavě

Investujte za 10,1 % p. a. na dva roky a vyhrajte víkendový pobyt pro dva v Bratislavě

Soutěž byla ukončena 24. 4. 2023 a výherce byl vylosován dne 27. 4. 2023.

Záznam losování si můžete prohlédnout zde:

Gratulujeme!

Pravidla hry výherní soutěže s názvem „Investujte za 10,1 % p. a. na dva roky a vyhrajte víkendový pobyt pro dva v Bratislavě“ společnosti Bedby s.r.o., provozovatele platformy ROIER

1. Organizátor soutěže

1.1. Organizátorem výherní soutěže s názvem „Investujte za 10,1 % p. a. na dva roky a vyhrajte víkendový pobyt pro dva v Bratislavě“ – dále jen „Soutěž“ – je společnost Bedby s.r.o., IČ 09565311, se sídlem Praha, Jeseniova 2769/208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.C, vl. 338213 – dále jen „Organizátor“.

 

2. Účastník

2.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání, která má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt, (dále jen „Účastník“), která splňuje všechny podmínky těchto Pravidel hry.

2.2. Soutěže se nemůže zúčastnit vlastník, společník, statutární zástupce, člen statutárního orgánu, zaměstnanci Organizátora.

 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Podmínkou účasti v soutěži je, aby Účastník závazně potvrdil investici na portfolio s názvem Investuj za 10,1 % p.a. a vyhraj! a poukázal včas příslušnou částku na účet Bedby s.r.o. (provozovatele ROIERu) dle pokynů v sekci Můj ROIER na www.roier.cz, tedy uskutečnil investici. Předmětem investice bude poskytnutí finančních prostředků v minimální výši 5.000,- Kč, a to v době trvání soutěže. Pokud účastník uskuteční několik investic do stejného portfolia, považuje se za podmínku účasti pouze jedna investice a uskutečněním více investic Účastníkovi nevzniká další účast v Soutěži a Účastník bude do Soutěže zahrnut pouze jednou.  

 

4. Výhra

4.1. V Soutěži je možné vyhrát následující Výhru:

- poukaz na 2 noci v Junior apartmánu v hotelu Grand Hotel River Park v Bratislavě pro 2 osoby v libovolném termínu do 11. dubna 2024 (kromě 31. prosince 2023), včetně vstupu do wellness a welcome drinku.

Junior apartmán v Grand Hotel River Park Bratislava

 

5. Trvání soutěže, losování

5.1. Soutěže se může Účastník zúčastnit pouze tehdy, pokud závazně potvrdil investici na portfolio s názvem Investuj za 10,1 % p.a. a vyhraj! a poukázal včas příslušnou částku na účet Bedby s.r.o. (provozovatele ROIERu) dle pokynů v sekci Můj ROIER na www.roier.cz, tedy uskutečnil investici, a to v období od vystavení portfolia 13. dubna 2023 do jeho úplného proinvestování.

5.2. Výhra bude vylosovaná z uskutečněných investic specifikovaných v čl. 3.1., které budou uskutečněny v době trvání Soutěže, a to do jednoho týdne od skončení soutěže.

5.3. Organizátor na tomto losování vylosuje jednoho Výherce a jednoho Náhradního výherce. Losování bude probíhat elektronicky za pomoci softwaru, který z investic specifikovaných v čl. 3.1. uskutečněných po dobu trvání Soutěže náhodně vylosuje Výherce a Náhradního výherce ceny uvedené v bodě 4.1. těchto Pravidel.

5.4. V případě, kdy vylosovaný Výherce bude z jakéhokoliv důvodu vyloučen ze Soutěže pro nesplnění jakéhokoliv pravidla uvedeného v těchto Pravidlech hry, nebo nebude možné odevzdat Výhru z důvodu na straně Výherce, oprávněným z Výhry se stává Náhradní výherce.

5.5. Na výhru v soutěži nevzniká žádnému z účastníků soutěže právní nárok.

 

6. Odevzdání Výhry

6.1. Organizátor do 10 pracovních dnů po losování informuje Výherce o výsledcích losování, resp. o odevzdání Výhry, a to zasláním oznámení na emailovou adresu poskytnutou při registraci na platformě ROIER. Výherce je povinen potvrdit Výhru v odpovědi emailem do pěti pracovních dní po převzetí oznámení.

6.2. V případě, kdy Výherce ve výše uvedené lhůtě nepošle potvrzující email nebo informování Výherce zůstává neúspěšné do deseti pracovních dní po losování, Výherce bude automaticky vyloučen a na Výhru bude mít nárok Náhradní výherce. Na informování Náhradního výherce se vztahují výše uvedená pravidla vztahující se na Výherce.

 

7. Zdanění

7.1. Výhru není možné vyměnit za hotovost ani není možné ji vyměnit či převést na jinou osobu. Případnou daňovou povinnost související s Výhrou nese Organizátor. Organizátor kromě předání Výhry dle výše uvedeného a splnění daňových povinností souvisejících s Výhrami nenese jiné závazky.

 

8. Informace o Soutěži

8.3. Tato Pravidla hry jsou dostupná na internetové stránce www.roier.cz/blog/investujte-za-10-1-p-a-na-dva-roky-a-vyhrajte-vikendovy-pobyt-pro-dva-v-bratislave.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Účastník poskytuje Organizátorovi osobní údaje za účelem uskutečnění investice. Osoby, které se zúčastní Soutěže, berou na vědomí a výslovně souhlasí

- se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem i pro účely uskutečnění Soutěže (přijímání a kontrola investice, losování, odevzdání výher, splnění daňových povinností apod.), a to až do ukončení Soutěže nebo dříve na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaného na emailovou adresu office@roier.cz,

- s účastí v Soutěži, se všemi ustanoveními těchto Pravidel hry a zpracováním svých osobních údajů Organizátorem pro účely uskutečnění soutěže.

9.2. Zpracování osobních údajů je Organizátor oprávněn vykonávat prostřednictvím svých zaměstnanců.

9.3. Organizátor se zavazuje zpracování osobních údajů uskutečňovat v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Organizátor se zavazuje, že po dobu zpracování údajů bude osobní údaje chránit příslušnými opatřeními a technickými prostředky, zejména proti neoprávněnému přístupu, změně, postoupení, zveřejnění za jiným účelem, než je uvedeno v Pravidlech hry, výmazu anebo zničení, náhodnému zničení a poškození, dále proti nedostupnosti, která by nastala změnou použité techniky. Organizátor se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících bude zpracovávat výlučně v míře potřebné pro uskutečnění účelu zpracování údajů.

9.4. V případě porušení práv Účastníka vztahujících se k jeho osobním údajům se Účastník může obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

9.5. Organizátor kdykoliv umožní Účastníkovi, aby si vyžádal informace o zpracování jeho osobních údajů, požádal o přístup k jeho osobním údajům, požádal o opravu, vymazání anebo omezení zpracování osobních údajů, odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na emailové adrese office@roier.cz. Organizátor odpoví na žádost Účastníka ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí žádosti.

9.6. Účastník má právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů. V případě, kdy nesouhlasí s rozhodnutím, které vydal Organizátor na základě námitek, se Účastník může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

9.7. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelnou podmínkou účasti v Soutěži, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, výmaz, omezení údajů potřebných pro uskutečnění Soutěže před odevzdáním Výhry vede k vyloučení ze Soutěže.

9.8. Zpracování údajů pro účely uskutečnění Soutěže vykonává Organizátor. Organizátor nesmí předat osobní údaje třetím osobám.

 

10. Různá ustanovení

10.1. Organizátor vylučuje odpovědnost za jakýkoliv nárok na odškodnění, náhradu škody v souvislosti s účastí v Soutěži, dále za náklady, škody, újmy vyplývající anebo související s případnými chybami, nedostatky Soutěže nebo její realizace.

10.2. Organizátor je oprávněn kdykoliv zrušit Soutěž. Organizátor si vyhrazuje právo, aby Soutěž v odůvodněném případě kdykoliv jednostranně měnil, modifikoval nebo zrušil. V tomto případě o změnách podmínek účasti v Soutěži potřebné informace budou zveřejněné na internetové adrese www.roier.cz/blog/investujte-za-10-1-p-a-na-dva-roky-a-vyhrajte-vikendovy-pobyt-pro-dva-v-bratislave.

10.3. Pro jakékoliv sporné otázky vzniklé v souvislosti se Soutěží je směrodatné rozhodnutí Organizátora. Toto ustanovení neomezuje právo Účastníka na uplatnění nároku existujícího na základě platných právních předpisů.

 

V Praze dne 13. 4. 2023

                                                                       

Bedby s.r.o. 

Všechny články